Mắt lão hóa


Mắt lão hóa Bệnh viện thẩm mỹ Girin

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Before

After

Trường hợp 02

Before

After

Trường hợp 03

Before

After

Trường hợp 04

Before

After

Trường hợp 05

Before

After

Trường hợp 06

Before

After

Trường hợp 07

Before

After

Trường hợp 08

Before

After

Chúng tôi sử dụng một hệ thống

nội soi kỹ thuật cao và một thiết bị cố định hấp thụ (Endotine)

được thiết kế đặc biệt

cho mí mắt lão hóa.

Chúng tôi sử dụng một hệ thống nội soi kỹ thuật

cao và một thiết bị cố định hấp thụ (Endotine)

được thiết kế đặc biệt cho mí mắt lão hóa.