Treo ngực sa trễ

BEFORE

2WEEKS

1MONTHS

TREO NGỰC SA TRỄ GIRIN

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Trường hợp 02

Trường hợp 03