Mắt hai mí


Mắt hai mí Bệnh viện thẩm mỹ Girin

Hình ảnh khách hàng thực tế

Trường hợp 01

Before

After

Trường hợp 02

Before

After

Trường hợp 03

Before

After

Trường hợp 04

Before

After

Trường hợp 05

Before

After

Trường hợp 06

Before

After

Trường hợp 07

Before

After

Trường hợp 08

Before

After

Thẩm mỹ mắt hai mí Bệnh viện thẩm mỹ Girin

Thẩm mỹ mắt hai mí Bệnh viện thẩm mỹ Girin